NEOPHODNA ZAŠTITA KVALITETA I KVANTITETA VODE


NEOPHODNA ZAŠTITA KVALITETA I KVANTITETA VODE 


U hercegovačkim opštinama Berkovići, Ljubinje, Nevesinje i Gacko potrebno je izgraditi prečistače za vodu, kako bi se zaštito kvalitet vode sa kojom raspolažemo, dok se kvantitet vodnih resursa Srpske može zaštititi smanjenjem gubitaka u vodovodnim preduzećima.


Ovo je zaključeno na javnoj raspravi u Trebinju koja se bavila planovima upravljanja riječnim slivom Trebišnjice i uticajem poboljšanja vodnih resursa na životnu sredinu.


„Kada bi sva vodovodna preduzeća Republike Srpske, koliko je to u njihovoj mogućnosti, smanjila svoje gubitke, proračunato je da bi gubici bili smanjeni na prihvatljivu mjeru po evropskim standardnima od 20 do 22 odsto, a na taj način bi se za sve podzemne vode zadržavalo jedno novo izvorište koje bi davalo dovoljne količine vode za naredne generacije“, precizirao je Branko Čolić, direktor Sektora za oblasni sliv rijeke Trebinšnjice Voda Srpske. 


On tvrdi da bi i kvalitet te vode morao biti dosta bolji i da, na isti onaj način na koji ljudi predstavljaju glavne vodozagađivače, oni moraju stvoriti i uslove za prečišćavanje voda.


„Samo Trebinje i Bileća imaju svoje prečišćače voda koje je potrebno izgraditi  u Gacku, Nevesinju, Berkovićima i Ljubinju, gdje se otpadne vode moraju prečišćavati kako bi se smanjila zagađenost otpadnih voda, a ovi su gradovi u istočnoj Hercegovini direktni zagađivači, što naša nerazvijena regija nije u mogućnosti finansijski da iznese“, objašnjava Čolić i dodaje da je potrebno tražiti međunarodna sredstva za ove projekte.


Sa njim se složio i Siniša Cukut, stručni saradnik za zaštitu životne sredine u Institutu za građevinarstvo IG Banjaluka koji je radio stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja oblasti riječnog sliva rijeke Trebišnjice.


„Redovno se rade monitorinzi na površinskim i podzemnim vodama i akumulacijama koji je relativno dobar, iako uvijek može da bude bolji uz redovne mjere da se spriječe eventualna zagađenja i zadrži ovaj kvalitet i eventualno poboljša“, rekao je Cukut.


Među propisanim mjerama je, kaže, i gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da se uradi revitalizacija postojećih, ali i da sva industrijska postrojenja koja zagađuju vode ugrade u svoje sisteme postrojenja za prečišćavanje, ali je za to potrebno dosta novca.


S obzirom da su raspoloživa sredstva vrlo ograničena, potrebno je u daljim koracima aplicirati i prema  različitim institucijama i prema IPA fondovima za dodjelu finansijskih sredstava, kako bi se ova problematika riješila ...


 

Loading ...

ANKETA

Da li ste zadovoljni novom autobuskom stanicom?